Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Warunki korzystania z serwisu

Guidelines for reader comments can be found on the editorial charter page.

Voxeurop umożliwia zarejestrowanym użytkownikom swobodny dostęp do wszelkich treści zamieszczanych na swojej witrynie w czasie, gdy są zalogowani. Oferuje również szeroką gamę usług dodatkowych, dając użytkownikowi możliwość spersonalizowanego dostępu do informacji. Voxeurop gwarantuje, że dane uzyskane w trakcie procesu rejestracji użytkownika traktowane będą jako poufne. Niezależnie od powyższego, Voxeurop ma prawo udostępniać ogólne dane statystyczne oraz informacje demograficzne na temat zarejestrowanych użytkowników. W celu ułatwienia korzystania z serwisu i spersonalizowania usługi Voxeurop może używać technologii znanej jako cookies. Przeglądarka użytkownika musi akceptować cookies, żeby mógł on korzystać ze spersonalizowanych usług. Voxeurop szanują prywatność użytkowników i ściśle przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Voxeurop zobowiązuje się nie przekazywać danych użytkownika osobom trzecim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik ma prawo zmiany i zakwestionowania dotyczących go danych osobowych. Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania materiałów reklamowych od partnerów handlowych Voxeurop zarówno w trakcie procesu rejestracji, jak i  później, poprzez zmianę ustawień użytkownika. Voxeurop zastrzega sobie prawo powiadomienia użytkownika pocztą elektroniczną o zmianach w funkcjonowaniu lub treści serwisu. Użytkownik może [w każdym momencie] zrezygnować z korzystania z serwisu. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać informacje uzyskane za pośrednictwem serwisu wyłącznie w celach legalnych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przestrzegać niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których zostanie poinformowany. Voxeurop ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkownika zebrane i przetworzone w trakcie procesu rejestracji. W przypadku, gdyby przepisy prawa wymagały wyraźnej zgody użytkownika na przekazywanie szczegółowych danych osobowych, może on nie wyrazić takiej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie procesu rejestracji. Wszelka zgoda udzielona przez użytkownika może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila o tej treści do administracji serwisu. Prawa Voxeurop do wszystkich tekstów, komentarzy, ilustracji i obrazów („materiału”) zamieszczanych na stronach i podstronach serwisu są zastrzeżone jako własność intelektualna. Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, z uwzględnieniem odrębnych, jeszcze bardziej restrykcyjnych, przepisów Kodeksu Własności Intelektualnej Republiki Francuskiej. Poza wymienionym powyżej użytkiem prywatnym, zabrania się  kopiowania, reprodukowania, dystrybucji, sprzedaży, publikacji czy jakiegokolwiek wykorzystania w postaci elektronicznej czy innej materiałów zamieszczanych na witrynie Voxeurop. Każde wykorzystanie materiałów Voxeurop do celów innych niż prywatne, bez uprzedniej zgody Voxeurop, stanowi pogwałcenie praw autorskich i jako takie będzie podlegało odpowiedzialności karnej. Kopiowanie w całości lub części witryn Voxeurop jest surowo zabronione i stanowi pogwałcenie praw autorskich. Użytkownik korzysta z usług Voxeurop na własną odpowiedzialność. Voxeurop w żadnym wypadku nie gwarantuje, że nie nastąpią nieprzewidziane przerwy w dostarczaniu usług. Zobowiązanie Voxeurop do dostarczania usług ograniczone jest jedynie do wymogu zachowania należytej staranności. Co więcej, żadne informacje uzyskane za pośrednictwem Voxeurop, czy to poprzez strony internetowe, pocztą elektroniczną czy SMS-em, nie upoważniają użytkownika do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Voxeurop z tytułu gwarancji, jako że informacje te nie są wytwarzane przez Voxeurop. Artykuły zamieszczane na witrynie są zgodne z obowiązującymi i mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego. Voxeurop albo osoba trzecia może stworzyć link do innych witryn internetowych lub usług. Voxeurop nie ma możliwości kontrolowania witryn i źródeł zewnętrznych, nie gwarantuje ich dostępności i nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualny brak. Voxeurop nie jest właścicielem treści udostępnianych przez te witryny czy źródła, nie bierze za nie odpowiedzialności i nie udziela względem nich żadnych gwarancji. Większość tych linków i, w szczególności, wyników wyszukiwania generowanych jest automatycznie, a ze względu na ich liczbę personel Voxeurop nie jest w stanie ich weryfikować. Jeżeli jednak jakakolwiek strona na witrynach Voxeurop zawierać będzie link do strony zewnętrznej, na której znajdują się nielegalne treści, Voxeurop usunie taki link po tym, jak zostanie powiadomiony o takim fakcie. Zmiany i ograniczenia odpowiedzialności

Voxeurop zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków. Voxeurop powiadomi użytkownika pocztą elektroniczną o wszelkich modyfikacjach i poprosi o wyrażenie na nie zgody.

Cesja

Użytkownik nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji jakichkolwiek informacji otrzymanych od Voxeurop, które przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. 3) Przepisy prawa. Niniejsze Warunki, wszelkie działania prowadzone na ich podstawie oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej na ich podstawie umowy podlegać będą przepisom prawa Republiki Francuskiej, a strony zgadzają się poddać jurysdykcji sądów francuskich.

Jurysdykcja

Jeżeli strony nie zdołają rozwiązać sporu dotyczącego niniejszych Warunków w ciągu piętnastu (15) dni od pisemnego powiadomienia jednej strony przez drugą o takim sporze, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi.

Kompletna umowa

Niniejsze „Warunki korzystania z serwisu” stanowią całość umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem i Voxeurop w odniesieniu do ich przedmiotu.

Siła wyższa

Ani Voxeurop ani żadna osoba trzecia dostarczająca usługi na mocy niniejszych Warunków nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków z powodu czynników będących poza jej kontrolą, w tym, lecz nie tylko, działania siły wyższej, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, zamieszek, wojny, aktów sabotażu, awarii sieci, błędów w kodowaniu plików internetowych, ograniczeń oprogramowania, braku łączności lub działań władz państwowych, zawsze pod warunkiem, że strony podejmą wszelkie uzasadnione dział

Podstawa negocjacji

Użytkownik i Voxeurop potwierdzają i zgadzają się, że ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach stanowią ich podstawę i nieodłączną część.

Definicje

„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która zarejestruje się na witrynie Voxeurop w celu korzystania z oferowanych przez Voxeurop usług „Dostawcy informacji” to osoby trzecie dostarczające informacje wchodzące w skład usług dostarczanych przez Voxeurop. Termin „informacje” oznacza tekst i obrazy.