Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Privacy statement

Guidelines for reader comments can be found on the editorial charter page.

Gebruikers van Voxeurop hebben kosteloos toegang tot alle informatie die beschikbaar is op het moment waarop zij online zijn. Daarnaast biedt Voxeurop aanvullende diensten waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot diverse andere informatiebronnen. 

Voxeurop verbindt zich ertoe om alle gegevens die zij ontvangt bij de inschrijving van gebruikers vertrouwelijk te behandelen. Desalniettemin is zij gerechtigd om globale statistieken en algemene demografische gegevens van gebruikers aan derden te verstrekken. Om de dienst te kunnen actualiseren en te personaliseren maakt Voxeurop gebruik van cookies. Om de gepersonaliseerde diensten van de website te kunnen gebruiken, moet de optie voor de acceptatie van cookies in de browser ingeschakeld zijn. Voxeurop en diens leden respecteren de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en nemen de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt in acht. Voxeurop verbindt zich ertoe de van de gebruiker ontvangen gegevens niet aan derden te verstrekken. Aangezien deze gegevens vertrouwelijk zijn, heeft de gebruiker overeenkomstig de geldende wetgeving het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Gebruikers hebben de mogelijkheid om aan te geven dat zij geen reclameboodschappen van partners van Voxeurop wensen te ontvangen; dit kunnen zij meteen bij hun aanmelding doen of achteraf door hun persoonlijke gegevens online te wijzigen. Voxeurop behoudt zich het recht voor gebruikers per e-mail op de hoogte te houden van veranderingen in haar eigen diensten. Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich uit te schrijven. De gebruiker verbindt zich ertoe de aldus verkregen informatie uitsluitend voor legale doeleinden te gebruiken overeenkomstig de geldende wetgeving en om deze algemene voorwaarden en alle andere aanwijzingen die in het kader van deze voorwaarden worden gegeven in acht te nemen. Voxeurop maakt gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker die hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving en die noodzakelijk zijn om de diensten van Voxeurop te realiseren. Indien wettelijke bepalingen vereisen dat de gebruiker specifieke toestemming dient te verlenen voor het verstrekken van bepaalde gegevens, kan hij dit weigeren door dit bij zijn inschrijving aan te geven. De gebruiker kan zijn toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar de newsletterdienst. De rechten met betrekking tot alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de websites van Voxeurop zijn wereldwijd voorbehouden met betrekking tot het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. In dit kader is uitsluitend gebruik voor privédoeleinden toegestaan, onder voorbehoud van andersluidende of zelfs restrictievere bepalingen van het Franse wetboek op het gebied van intellectuele eigendom. Met uitzondering van gebruik voor privédoeleinden is het evenwel niet toegestaan om informatie op de website van Voxeurop te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, openbaar te maken of anderszins te exploiteren en te verspreiden in een ander formaat, al dan niet digitaal. Dientengevolge wordt ieder ander gebruik aangemerkt als plagiaat en bestraft volgens het intellectuele eigendomsrecht, tenzij Voxeurop van tevoren toestemming heeft verleend. Iedere volledige dan wel gedeeltelijke reproductie van de website van Voxeurop is strikt verboden.  Reproductie van alle of een gedeelte van de content en diensten op de website van Voxeurop is onderworpen aan reproductierechten. Het gebruik van de diensten van Voxeurop is voor eigen risico van de gebruiker. Voxeurop kan in geen geval waarborgen dat de diensten ononderbroken zullen worden aangeboden. De leveringsverplichting van Voxeurop is beperkt tot een inspanningsverplichting. Met betrekking tot de informatie die de gebruiker in het kader van de diensten van Voxeurop verkrijgt – via de website, per e-mail of in de vorm van een tekstbericht – kan Voxeurop geen enkele garantie geven aangezien zij deze informatie niet heeft voortgebracht. De aangeboden artikelen zijn conform de geldende gemeenschapswetgeving. Voxeurop dan wel een derde kan links naar andere websites of informatiebronnen opnemen. Voxeurop beschikt niet over middelen om deze websites en informatiebronnen te controleren; zij staat niet in voor de beschikbaarheid van deze websites en externe informatiebronnen en kan deze niet garanderen. Voxeurop heeft geen zeggenschap over de content van deze websites en informatiebronnen en sluit iedere aansprakelijkheid en garantie te dezer zake uit. De opname van de links en in het bijzonder de zoekopdrachten vinden grotendeels automatisch plaats en vanwege het grote aantal hiervan kunnen deze in geen enkel geval door de medewerkers van Voxeurop worden gecontroleerd. Mocht zich in de pagina’s van de websites van Voxeurop echter een link bevinden naar een externe pagina waarop door een derde illegale content is geplaatst, dan zal Voxeurop de link naar deze pagina verwijderen nadat zij hiervan op de hoogte is gebracht. Wijzigingen en opzeggingen

Voxeurop behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Voxeurop zal de gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen en hem verzoeken hiermee akkoord te gaan.

Overdracht

Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie die strikt voor privégebruik is voorbehouden aan derden te verstrekken.

Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden, alle handelingen en transacties op grond van deze voorwaarden alsmede de rechten en plichten van de partijen zijn onderworpen aan en zullen worden uitgelegd overeenkomstig het Franse recht en geschillen zullen door Franse rechtbanken worden beslecht.

Jurisdictie

Indien de partijen er niet in slagen om overeenstemming te bereiken over een geschil in verband met de algemene voorwaarden, binnen vijftien (15) dagen nadat de ene partij de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, zal het geschil aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

Inegraal karakter van de overeenkomst

De algemene voorwaarden vertegenwoordigen de integrale overeenkomst die tussen de gebruiker en Voxeurop tot stand is gekomen ter zake van het hierin opgenomen doel.

Overmacht

Voxeurop en geen enkele derde partij die bij de levering van de dienst betrokken is kan aansprakelijk worden gesteld in geval van tekortschieten of vertraging in de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden, hetgeen het gevolg is van oorzaken buiten hun macht om. Onder overmacht vallen onder meer en zonder enige beperking de volgende situaties: handelingen van civiele of militaire autoriteiten, branden, overstromingen, aardbevingen, opstanden, oorlogen, sabotagedaden, netwerkfalen, coderingsfouten in elektronische bestanden, softwarematige beperkingen, falende telecommunicatiediensten en overheidsmaatregelen, echter voor zover de betrokken partijen alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen die uit voornoemde situaties voortvloeien te beperken.

Grondslag van de overeenkomst

De gebruiker en Voxeurop verklaren volledig op de hoogte te zijn van de garantie-uitsluitingen, alsmede de beperkingen op het gebied van aansprakelijkheid en verhaalsrecht. 

Definities

Onder “gebruiker” wordt een natuurlijke persoon verstaan die zich bij Voxeurop inschrijft om toegang te kunnen krijgen tot de diensten van Voxeurop. Onder de “persoonsgegevens van een gebruiker” worden de naam, voornaam en het e-mailadres van de gebruiker verstaan. Onder “informatie” worden de tekst en de afbeeldingen verstaan. In geval van een geschil vooruitkomende uit de interpretatie van deze algemene voorwaarden, is de origine Franse tekst van toepassing.