Podpořte nezávislou a BEZPLATNOU evropskou žurnalistiku – přispějte na VoxEurop.

Právní podmínky

Pravidla pro vkládání čtenářských komentářů jsou k dispozici na stránce redakční charty.

Voxeurop (dále provozovatel) poskytuje svým uživatelům bezplatný přístup k informacím, které jsou dostupné v momentě připojení. Provozovatel doplňuje portál řadou služeb, nabízejících uživateli různorodý přístup k informacím. Provozovatel se zavazuje k důvěrnosti veškerých údajů, které shromáždí při registraci uživatele. Může nicméně uveřejňovat celkové statistiky a obecné demografické údaje vztahující se ke klientovi. Za účelem zlepšení a přizpůsobení stránek uživateli používá administrativní středisko provozovatele cookies. Povolení cookies je nezbytnou podmínkou používání služeb zaměřených na preference uživatele. Provozovatel (Voxeurop) respektují soukromí uživatelů a přísně dodržují platné zákony o ochraně soukromí a osobních svobod. Provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude sdělovat třetím osobám informace, které mu klient poskytl. Ty jsou považovány za důvěrné. V souladu s platnou legislativou má tak uživatel internetu právo na přístup k údajům týkajícím se jeho osoby, právo upravit je nebo vůči nim vznést námitku. Uživatel internetu může při registraci nebo jako registrovaný uživatel odmítnout reklamní upoutávky zasílané partnery provozovatele úpravou svých osobních údajů na síti. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele e-mailem o svých vlastních službách. Uživatel internetu má právo na zrušení registrace. Uživatel internetu se zavazuje užívat získané údaje pouze k zákonným účelům v souladu s platnou legislativou a respektovat Všeobecné podmínky zde uvedené či jakýkoliv jiný pokyn uvedený v rámci těchto Všeobecných podmínek. Provozovatel používá informace o osobě uživatele, které byly shromážděny a zpracovány při registraci uživatele a které jsou nezbytné k tomu, aby mohl provozovatel poskytovat své služby. V případě, kdy je podle zákonných ustanovení ke sdělení jistých informací třeba zvláštního souhlasu uživatele, může uživatel během registrace odmítnout dát svůj souhlas. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním elektronické zprávy na newsletter servis.   Všechny texty, komentáře, ilustrace a obrázky, které provozovatel reprodukuje na svých webových stránkách, podléhají autorským právům a právům na ochranu duševního vlastnictví, ať pocházejí z jakékoliv země. Lze je tedy používat jen pro soukromé účely, pokud to není jinak, ve smyslu restriktivněji, upraveno nařízením francouzského zákona o duševním vlastnictví. Mimo toto užití je nicméně zakázáno kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat, prodávat, využívat zcela jiným způsobem a šířit v jiném formátu v elektronické nebo jiné podobě informace uveřejněné na webových stránkách provozovatele. Kromě případů, kdy dal provozovatel předem k takovému užití souhlas, zakládá každé jiné užití trestní čin padělání a je stíháno ve smyslu porušení zákona na ochranu duševního vlastnictví. Pořizování jakékoliv celkové nebo částečné kopie webových stránek provozovatele je přísně zakázáno. Celková nebo částečná reprodukce jednoho či více textů nebo služeb uveřejněných na webových stránkách provozovatele podléhá právu reprodukce. Uživatel používá služby provozovatele na své vlastní nebezpečí. Provozovatel nemůže v žádném případě zaručit, že nabídka služeb nebude přerušena. Povinnost provozovatele dodávat informace je omezena na povinnost prostředků. Stejně tak informace, které uživatel získá v rámci služeb poskytovaných provozovatelem, ať už prostřednictvím webových stránek, elektronické pošty nebo textové zprávy, nezakládají žádné právo na záruku provozovatele v tom smyslu, že není původcem těchto informací. Uveřejněné články podléhají platným zákonům Evropské unie. Provozovatel nebo třetí osoba mohou odkazovat na jiné webové stránky nebo prameny. Provozovatel nemá žádnou možnost kontroly těchto stránek a pramenů a není odpovědný za disponibilitu těchto externích stránek a pramenů, ani za ni neručí. Provozovatel si nepřisvojuje obsah textů, které tyto stránky nebo prameny zpřístupňují, a není za tyto obsahy nijak zodpovědný ani za ně neručí. Odkazy a především vyhledávání fungují z velké části automaticky a z důvodu jejich početnosti nemohou být v žádném případě kontrolovány provozovatelem. Nicméně pokud se na webových stránkách provozovatele objeví odkaz na externí stránky s nezákonným obsahem šířeným třetí osobou, pak provozovatel poté, co byl o této skutečnosti informován, odkaz na tyto stránky odstraní. Změny a výpoveď

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu Všeobecných uživatelských podmínek. Provozovatel bude uživatele informovat o změnách elektronickou poštou a vyžádá si od něj souhlas se změnami. Postoupení

Uživatel nemůže postoupit třetí osobě žádnou poskytnutou informaci podléhající striktnímu osobnímu užití. Rozhodné právo

Veškeré jednání a činnost, stejně jako práva a povinnosti obou stran vztahující se k Všeobecným podmínkám se budou řídit a budou interpretovány v souladu s francouzským právem. Obě strany spadají pod soudní pravomoc Francie. Soudní pravomoc

Pokud se stranám nepodaří vyřešit smírem spor týkající se dodržování Všeobecných podmínek do patnácti dnů poté, co jedna strana zaslala druhé v souvislosti s tímto sporem písemnou zprávu, bude se spor řešit u příslušného soudu. Úplnost dohody. Všeobecné podmínky jsou výrazem úplné dohody mezi klientem a provozovatelem ve věci dotyčného předmětu.    Vyšší moc

Provozovatel ani žádná třetí strana, která se podílí na dodávání informací, nebudou odpovědni za jakékoliv selhání nebo zpoždění, které vznikly při plnění jejich povinností vztahujících se k Všeobecným podmínkám a které byly způsobeny nezávisle na jejich vůli, včetně a bez omezení zásahu vyšší moci, tj. zásahu civilních nebo vojenských úřadů, požárů, povodní, zemětřesení, občanských nepokojů, války, sabotáže, výpadků sítě, chyb v kódování elektronických souborů, nedostatečného softwaru nebo neschopnosti zajistit telekomunikační služby či získat vládní nařízení, avšak za podmínky, že všechny zúčastněné strany provedou všechna přiměřená opatření k tomu, aby zmírnily důsledky vyplývající z těchto situací. Ručení

Uživatel a provozovatel uznávají a shodují se na tom, že výjimky z ručení, stejně jako omezení zodpovědnosti a postihu, které jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách, jsou hmatatelné. Definice pojmů

„Uživatel“ je fyzická osoba, která se registruje na portálu provozovatele, aby získala přístup ke službám poskytovaným provozovatelem. „Osobní údaje týkající se uživatele“ zahrnují jméno, e-mailovou adresu, název společnosti a fakturační adresu klienta (pokud provozovatel tyto údaje shromažďuje). „Informace“ označuje text a obrázky.